Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste perustuu yleiseen tietosuoja-asetukseen. Siinä määriteltyjä tietosuojaperiaatteita noudatetaan kaikissa henkilötietojen käsittelyvaiheissa liittyen asiakassuhteiden hallintaan, laskutukseen ja markkinointiin.

Rekisterinpitäjä

Myynti- ja yritysvalmennus ASSET Oy

Y-tunnus 2882198-6

Haavikkotie 34 A

04260 Kerava

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Annukka Sumkin

0400 421 974

annukka / ät / assetvalmennus / piste / fi

Rekisterin nimi

Myynti- ja yritysvalmennus ASSET Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri.

Käsittelemme rekisterissä asiakkaidemme sekä potentiaalisten asiakkaidemme ja näiden edustajien henkilötietoja.

Henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet

Noudatamme tietosuojaperiaatteiden mukaisesti henkilötietojen suhteen seuraavia vaatimuksia:

 • käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi
 • käsiteltävä luottamuksellisesti ja turvallisesti
 • kerättävä ja käsiteltävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten
 • kerättävä vain tarpeellinen määrä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen nähden
 • päivitettävä aina tarvittaessa ‒ epätarkat ja virheelliset henkilötiedot on poistettava tai oikaistava viipymättä
 • säilytettävä muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten

Rekisterin käyttötarkoitus

Käsittelemme henkilötietoja asiakkuuksien hallintaan ja asiakaspalveluun liittyvissä asioissa (mm. asiakassuhteen hoitaminen, yhteydenpito, palveluiden tuottaminen, analysointi, laskutus, tilastointi), asiakasviestinnässä sekä Myynti- ja yritysvalmennus ASset Oy:n ja sen tarjoamien palvelujen myynnissä ja markkinoinnissa sekä palvelujen kehittämisessä.

Rekisterin sisältämät tiedot

Asiakasrekisteri koostuu useammasta pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan kootusta erillisestä rekisteristä.

 • Yritys, y-tunnus, yhdyshenkilön nimi, yhteystiedot kuten osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, kotisivu, titteli, vastuualue, kieli
 • Tilaus- ja laskutustiedot, sopimusehdot
 • IP-osoitetieto tai muu tunniste
 • Asiakaspalautetiedot, asiakkaan antamat muut tiedot ja yhdessä sovitut toimenpiteet/ lupaukset kirjataan ylös asiakaspalvelun takaamiseksi
 • Evästeiden kautta kerättävät tiedot
 • Yleisesti saatavilla olevat julkiset tiedot, sosiaalisen median kanavista kerättävät tiedot
 • Suoramarkkinointikiellot ja –suostumukset

Tietojen luovutus ja siirto

Tietoja ei luovuta ulkopuolisille tahoille, paitsi viranomaisten pyynnöstä. Tietojen käsittelyn johdosta osa tiedoista voi sijaita yrityksen alihankkijoilla esimerkiksi liittyen kirjanpitoon.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin asiakastiedot perustuvat asiakkaalta asiakassuhteen alussa saatuihin tietoihin tai myöhemmin tehtyihin päivityksiin. Julkisista rekistereistä ja internetistä kerätään tietoa myynti- ja markkinointitarkoituksiin. Uuden asiakkaan luottotiedot tarkistetaan yhteistyökumppanilta.

Anonyymi verkkoanalytiikka

Anonyymin, verkkovierailua koskevan tiedon keräämiseen voimme käyttää seuraavaa työkalua:
Google Analytics: https://analytics.google.com/analytics/web/

Tietojen poistaminen

Rekisterin henkilötiedot hävitetään asiakkaan pyynnöstä tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot ovat luottamuksellisia. Henkilötietoihin pääsy edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä ulkoisten uhkien estämiseksi. Häiriötilanteen varalta tiedot on varmuuskopioitu.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Perustuen henkilötietolakiin rekisteröidyillä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot. Mikäli haluat tarkistaa omat tietonne, olettehan yhteydessä alussa mainittuun rekisterin ylläpitäjän yhdyshenkilöön.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten. Tällainen kielto voidaan milloin tahansa antaa rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.